и с ними левити самеа и нафаниа, и завдиа и асиил, и семирамоф и ионафан, и адониа и товиа и товадониа левити, и с ними елисама и иорам жерцы: